Zgłaszanie działań niepożądanych leku

Zgodnie z wymaganiami prawnymi firma Perffarma jako Podmiot odpowiedzialny jest zobowiązana w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem terapii do zbierania wszystkich informacji dotyczących działań niepożądanych zaistniałych w wyniku stosowania produktów firmy. Wiedza ta służy stałej ocenie profilu bezpieczeństwa leków i podejmowaniu działań w celu minimalizacji skutków ubocznych terapii, a tym samym poprawie bezpieczeństwa stosowania leków przez pacjenta.

Działaniem niepożądanym jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu produktu Perffarma, działanie niepożądane można zgłosić do naszej firmy.

Zgłoszenia można dokonać:
- telefonicznie: +48 500 266 391 (24h)
- przesyłając wypełniony formularz drogą mailową: perffarma@sciencepharma.pl
- przesyłając wypełniony formularz pocztą na adres: Perffarma Sp. z o.o., ul. Królowej Marysieńki 13/11, 02-954 Warszawa

Formularz działania niepożądanego - doc | 106KB

Zachęcamy również do zgłaszania faktu zastosowania naszego produktu w ciąży:

Formularz zastosowania leku w ciąży - doc | 92KB

Administratorem danych osobowych ujętych w formularzu jest Perffarma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Królowej Marysieńki 13/11 02-954 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt i) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO, EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Podane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków w zakresie monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych zgodnie z Rozp.(UE) nr 520/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. Podanie danych osoby zgłaszającej jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani /Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres dopuszczenia leku do obrotu oraz przez okres 10 lat od wygaśnięcia dopuszczenia. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

NASZE BIURO
Perffarma Sp. z o.o.
ul. Królowej Marysieńki 13/11
02-954 Warszawa

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
info@perffarma.pl
tel.: + 48 22 550 60 36
fax: +48 22 550 60 35